Algemene voorwaarden

 1. Taste Nature : Taste Nature, gevestigd te Bergen op Zoom onder KvK NR. 90118375
 2. Klant: degene met wie Taste Nature een overeenkomst is aangegaan
 3. Partijen: Taste Nature en klant samen
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Taste Nature.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Taste Nature zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een ander aanvaardingstermijn in het aanbod of offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaart, dan vervalt het aanbod of offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artkel 3 – Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding behoudt Taste Nature zich het recht vor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaardingen van de klant verbindt Taste Nature slecht, nadat de klant deze schriftelijk (of elecktronisch) heeft bevestigd.

Artikel 4 – Prijzen

 1. Alle prijzen die Taste Nature hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-verzend-of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Taste Nature hanteerd voor zijn diensten en producten,op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Taste Nature te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Taste Nature een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Taste Nature is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Taste Nature de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. Taste Nature heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Taste Nature prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Taste Nature op te zeggen indien hij niet akkoord met de prijsverhoging.

Artikel 5 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Taste Nature mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekend dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste van de betalingstermijn heeft voldaan, van hij rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Taste Nature de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Taste Nature behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dat wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van diensten of producten.

Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn

Producten worden direct afgerekend in de winkel.

 1. Producten worden direct afgerekend.
 2. Taste Nature mag bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een dienst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 3. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Taste Nature betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben.
 4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en gebreke is, zonder dat Taste Nature de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 5. Taste Nature behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de dienst.

Artikel 7 – Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet vinnen de overeengekomen termijn, dan is Taste Nature gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Taste Nature.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag Taste Nature zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Taste Nature op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Taste Nature, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan taste Nature te betalen.

Artikel 8 – Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Taste Nature gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Taste Nature roep het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elecktronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Taste Nature, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of-brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Artikel 10 – Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat :
 • Het product niet is gebruikt
 • Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maar is gemaakt of aangepast
 • Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische reden (ondergoed, badkleding etc.)
 • De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud
 • Het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • Het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
 • Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • Het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd vangt aan:
 • Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 • Zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
 • Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@taste-nature.nl
 1. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Taste Nature, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 11 – Vergoeding van bezorgkosten

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan aan Taste Nature heeft geretourneerd, dan zal Taste Nature eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdige volledige geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slecht voor rekening van Taste Nature voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Artikel 12 – Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Artikel 13 – Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 14 – Retentierecht

 1. Taste Nature kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen te aanzien van Taste Nature heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waarui de klant nog betalingen verschuldigd is aan Taste Nature.
 3. Taste Nature is nooit aansprakelijke voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 15 – Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Taste Nature te verrekenen met een vordering op Taste Nature.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Taste nature blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Taste Nature op grond van wat voor met Taste Nature gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Taste Nature zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Taste Nature een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Taste Nature het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 17 – Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Taste Nature, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Taste Nature het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Taste Nature kan tegenwerpen.

Artikel 18 – Levertijd

 1. De door Taste Nature opgegeven levertijden zijn indicaties en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Taste Nature door Taste Nature schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Taste Nature niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 19 – Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 20 – Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover anders hebben afgesproken.

Artikel 21 – Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger en aantekeningen op te laten maken, bij gebreke waarvan Taste Nature niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transportkosten van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Taste Nature, bij gebreke waarvan Taste Nature niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 22 – Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder ander brand, ontploffings-en waterschade evenals diefstal:
 • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
 • Zaken van Taste Nature die bij de klant aanwezig zijn
 • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 1. De klant geeft op eerste verzoek van Taste Nature de polis van deze verzekeringen ten inzage.

Artikel 23 – Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Artikel 24 – Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegeaan, bevat deze voor Taste Nature enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op de defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e), fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Artikel 25 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Taste Nature voert de overeenkomst naar de beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Taste Nature heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Taste Nature tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Taste Nature tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, kome de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 26 – Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Taste Nature.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Taste Nature de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Taste Nature redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruitvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 27 – Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen tussen Taste Nature en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor een minimale duur van 3 maanden tenzij uit aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met in achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Taste Nature schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 28 – Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd

 1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 jaar opzeggen.
 2. Na afloop van een minimum looptijd van 1 jaar kan voorgenoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand .
 4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.

Artikel 29 – Vrijwaring

De klant vrijwaar Taste Nature tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Taste Nature geleverde producten.

Artikel 30 – Klachten

 1. De klant dient een door Taste Nature geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Taste Nature daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Taste Nature uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat Taste Nature in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Taste Nature gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 31 – Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Taste Nature
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Taste Nature ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 32 – Hoofdelijk aansprakelijkheid klant

Als Taste Nature een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Taste Nature verschuldigd zijn.

Artikel 33 – Aansprakelijkheid Taste Nature

 1. Taste Nature is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Taste Nature aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Taste Nature is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Taste Nature aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicaties en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 34 – Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Taste Nature vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het burgerlijk wetboek.

Artikel 35 – Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Taste Nature toerekenbaar tekortschiet in de nakomingen van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichting door Taste Nature niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Taste Nature in verzuim is.
 3. Taste Nature heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Taste Nature Kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 36 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Taste Nature in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan Taste Nature kan worden toegerekend in een van de wil van Taste Nature onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Taste Nature kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-elektriciteits-internet -computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Taste Nature 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Taste Nature er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Taste Nature is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Artikel 37 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorafgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Artikel 38 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Taste Nature is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten allen tijde worden doorgevoerd
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Taste Nature zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 39 – Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Taste Nature
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, burgerlijk wetboek.

Artikel 40 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Taste Nature bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 41 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Taste Nature is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.